การพัฒนาโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ครูและนักเรียนต่างมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางต้นแบบโรงเรียนในฝัน ที่เป็นตัวกำกับการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา
นักเรียน ครู และโรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จในการประกวดแข่งขันมากมายหลายอย่าง เราได้พัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม ตระหนักและสำนึกในคุณค่าของหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพความสามารถ ความถนัดความสนใจ เข้าร่วมโครงการ ตั้งใจและความพยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศต่อไป
ผลงานความสำเร็จของนักเรียน
งานวิชาการ
 เหรียญทองแดง การประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ของคนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค จัดโดย สสวท.
 การแข่งขันทักษะวิชาการ4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และได้รับรางวัลดังนี้
• เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท ทฤษฎีและคำอธิบาย ช.4
• รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ช.4
• เหรียญทองแดงการแข่งขัน Impromptu Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช. 3
• เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานความสำเร็จของครู
 ครู Master Teacher
1. นายชิตณรงค์ ขดภูเขียว (สังคมศึกษา)
2. นายสีลา มะเค็ง (การงานอาชีพ)
3. นางฐิติรัตน์ สมศรี (แนะแนว)
 นายสุทธิศักดิ์ เกตษา นวัตกรรมดีเด่นที่เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค
ผลงานความสำเร็จของโรงเรียน
 โครงการลดรอยเท้านิเวศน์
 โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
 โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สถานที่ศึกษาดูงานโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisements