การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์
การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมา ครูอาจารย์ได้จัดทำนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน มีพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ รักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ จัดอบรมโปรแกรม The Geometer Sketchpad (GSP) ประกวดแข่งขันโครงงาน แข่งเกมส์ ให้กับนักเรียน ตลอดจนส่งนักเรียน ครู เข้าแข่งขัน ในระดับจังหวัดและภูมิภาค โรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จในการประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัล เป็นที่น่าพอใจ และพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศต่อไป

รางวัลและผลงาน
 การประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ของคนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค จัดโดย สสวท.
• ม.ปลาย เหรียญทองแดง
นางสาวอริญญา เทียมใส ม.6
นายสุริยา วงศ์ราช ม.6
นายปุณวัฒน์ บุญคุ้ม ม.6
นายวรเชษฐ์ สอนจันดา ม.4
• ม.ต้น เหรียญทองแดง
นายสมพงษ์ แจ้งแสง ม.3
เด็กชายธีรเดช มีศรี ม.3
 เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท กฎและทฤษฐี ช.4
• ม.ต้น เหรียญทองแดง
นายสมพงษ์ แจ้งแสง ม.3
เด็กชายธีรเดช มีศรี ม.3

นวัตกรรมการเรียนรู้
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย E-learning รหัสวิชา ค43202 เรื่อง ลำดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สภาพปัจจุบันและความจำเป็นที่พัฒนา
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียน วรคุณอุปถัมภ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยโดยภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจโดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด เพียงร้อยละ 55.56 และจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในบางสาระต่ำ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำไปด้วย หนึ่งในสาระที่พบคือ เรื่อง ลำดับและอนุกรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ที่ใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์โดยเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม
เป้าหมาย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 90 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample random)
การออกแบบนวัตกรรม
กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
การพัฒนานวัตกรรม
การจัดทําโครงร่างแบบฝึก ประกอบด้วย คํานํา วัตถุประสงค์ คําชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบบันทึก ตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ (E1/E2) นําแบบฝึกไปหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) ทดลองกับนักเรียน
ผลการใช้นวัตกรรม
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น และใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
5.การเผยแพร่นวัตกรรม
5.1 การแก้ปัญหา
ผู้ศึกษาดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้แบบฝึกทักษะโดยให้นักเรียนเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความสนใจและมีความสุขในการเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
5.2 การยอมรับและการเผยแพร่
เผยแพร่ผลงานทางwww.vcharkarn.com/vblog/65997 และ http://www.kroobannok.com/

Advertisements