Latest Entries »

การพัฒนาโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ครูและนักเรียนต่างมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางต้นแบบโรงเรียนในฝัน ที่เป็นตัวกำกับการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา
นักเรียน ครู และโรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จในการประกวดแข่งขันมากมายหลายอย่าง เราได้พัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม ตระหนักและสำนึกในคุณค่าของหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพความสามารถ ความถนัดความสนใจ เข้าร่วมโครงการ ตั้งใจและความพยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศต่อไป
ผลงานความสำเร็จของนักเรียน
งานวิชาการ
 เหรียญทองแดง การประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ของคนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค จัดโดย สสวท.
 การแข่งขันทักษะวิชาการ4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และได้รับรางวัลดังนี้
• เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท ทฤษฎีและคำอธิบาย ช.4
• รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ช.4
• เหรียญทองแดงการแข่งขัน Impromptu Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช. 3
• เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานความสำเร็จของครู
 ครู Master Teacher
1. นายชิตณรงค์ ขดภูเขียว (สังคมศึกษา)
2. นายสีลา มะเค็ง (การงานอาชีพ)
3. นางฐิติรัตน์ สมศรี (แนะแนว)
 นายสุทธิศักดิ์ เกตษา นวัตกรรมดีเด่นที่เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค
ผลงานความสำเร็จของโรงเรียน
 โครงการลดรอยเท้านิเวศน์
 โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
 โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สถานที่ศึกษาดูงานโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisements

การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์
การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมา ครูอาจารย์ได้จัดทำนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน มีพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ รักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ จัดอบรมโปรแกรม The Geometer Sketchpad (GSP) ประกวดแข่งขันโครงงาน แข่งเกมส์ ให้กับนักเรียน ตลอดจนส่งนักเรียน ครู เข้าแข่งขัน ในระดับจังหวัดและภูมิภาค โรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จในการประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัล เป็นที่น่าพอใจ และพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศต่อไป

รางวัลและผลงาน
 การประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ของคนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค จัดโดย สสวท.
• ม.ปลาย เหรียญทองแดง
นางสาวอริญญา เทียมใส ม.6
นายสุริยา วงศ์ราช ม.6
นายปุณวัฒน์ บุญคุ้ม ม.6
นายวรเชษฐ์ สอนจันดา ม.4
• ม.ต้น เหรียญทองแดง
นายสมพงษ์ แจ้งแสง ม.3
เด็กชายธีรเดช มีศรี ม.3
 เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท กฎและทฤษฐี ช.4
• ม.ต้น เหรียญทองแดง
นายสมพงษ์ แจ้งแสง ม.3
เด็กชายธีรเดช มีศรี ม.3

นวัตกรรมการเรียนรู้
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย E-learning รหัสวิชา ค43202 เรื่อง ลำดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สภาพปัจจุบันและความจำเป็นที่พัฒนา
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียน วรคุณอุปถัมภ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยโดยภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจโดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด เพียงร้อยละ 55.56 และจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในบางสาระต่ำ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำไปด้วย หนึ่งในสาระที่พบคือ เรื่อง ลำดับและอนุกรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ที่ใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์โดยเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม
เป้าหมาย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 90 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample random)
การออกแบบนวัตกรรม
กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
การพัฒนานวัตกรรม
การจัดทําโครงร่างแบบฝึก ประกอบด้วย คํานํา วัตถุประสงค์ คําชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบบันทึก ตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ (E1/E2) นําแบบฝึกไปหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) ทดลองกับนักเรียน
ผลการใช้นวัตกรรม
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น และใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
5.การเผยแพร่นวัตกรรม
5.1 การแก้ปัญหา
ผู้ศึกษาดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้แบบฝึกทักษะโดยให้นักเรียนเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความสนใจและมีความสุขในการเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
5.2 การยอมรับและการเผยแพร่
เผยแพร่ผลงานทางwww.vcharkarn.com/vblog/65997 และ http://www.kroobannok.com/

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.